Hund­döds­bron kräv­de 50 hund­liv

Knasiga Historier - - Innehåll -

Bro­ar med dåligt ryk­te är för­mod­li­gen ing­et du hör om var­je dag, men Over­toun Bridge i Skott­land är en av dem. Den är ökänd för att hun­dar har be­gått själv­mord där. Över 50 hun­dar har hop­pat över brons mu­rar och stör­tat mot sin död, och många and­ra har ris­ke­rat si­na liv på ett lik­nan­de sätt.

Myste­ri­et kring Skott­lands läs­ki­ga själv­mords­bro fort­sät­ter, ef­tersom var­ken fors­ka­re el­ler psy­ko­lo­ger kun­nat lis­ta ut vad det är som gör att hun­dar väl­jer att ta språng­et. Vis­sa lo­ka­la in­vå­na­re på­står att det har att gö­ra med ”White La­dy of Over­toun”, som är en spök­lik fi­gur från den när­lig­gan­de herr­går­den. And­ra häv­dar ba­ra att hun­dar­nas egen ny­fi­ken­het dö­dar dem.

En ny te­o­ri som kom­mit fram ver­kar dock san­no­lik och fors­ka­re har ut­fört ex­pe­ri­ment för att be­vi­sa idéen. Min­kar som le­ver i un­der­ve­ge­ta­tio­nen i om­giv­ning­en och un­der bron ger ifrån sig en lukt som helt en­kelt är oe­mot­stånd­lig för hun­dar. Fors­ka­re tror att hun­dar­na helt en­kelt vill föl­ja sin nos till luk­tens käl­la.

Oav­sett vad det be­ror på har brons otäc­ka ryk­te lett till att lo­ka­la myn­dig­he­ter satt upp var­nings­skyl­tar för hundä­ga­re om brons fa­ror. På en skylt står det till ex­em­pel: ”Far­lig bro: Vän­li­gen håll din hund kopp­lad” för att det in­te ska bli hun­dens sista steg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.