Ja­pansk man över­lev­de dubb­la atom­bom­ber

Knasiga Historier - - Innehåll -

Den 6:e au­gusti 1945 ex­plo­de­ra­de en atom­bomb över den ja­pans­ka sta­den Hi­ros­hi­ma och dö­da­de cir­ka 130 000 män­ni­skor. Bland över­le­var­na fanns Ts­utomu Ya­ma­guchi, som be­fann sig i sta­den för af­fä­rer. Han be­fann sig cir­ka tre kilo­me­ter från ex­plo­sio­nens cent­rum. Ts­utomu drab­ba­des av all­var­li­ga bränn­ska­dor på sin vänst­ra si­da, ska­da­de trum­hin­nor och till­fäl­lig blind­het. Han åter­häm­ta­de sig i ett skydds­rum un­der nat­ten, men kän­de sig till­räck­ligt frisk för att re­sa hem näs­ta dag ... till Na­ga­sa­ki. Ts­utomu var till­ba­ka på job­bet den 9:e au­gusti 1945, när en atom­bomb släpp­tes över Na­ga­sa­ki. Man upp­skat­tar att cir­ka 50 000 män­ni­skor dog i den at­tac­ken, men mi­ra­ku­löst nog lyc­ka­des Ts­utomu Ya­ma­guchi åter­i­gen lu­ra dö­den. Han är den en­da per­so­nen som över­levt två atom­bombs­an­fall och han lev­de fram tills 2010, då han av­led vid 93 års ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.