Sä­ker­hetskis­tor vak­ta­de vik­to­ri­ans­ka odö­da

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det­ta är verk­li­gen ett un­der­ligt in­slag i histo­ri­en. De livs­för­va­ran­de kis­tor­na var spe­ci­el­la be­grav­ningskis­tor som skul­le för­säk­ra att de som rå­kat bli be­grav­da le­van­de skul­le kun­na ta sig ut.

De de­sig­na­des av Christi­an Hen­ry Ei­sen­brandt år 1843. Sy­ste­met fun­ge­ra­de ge­nom att kom­bi­ne­ra det van­li­ga gång­järnsloc­ket med en rad spa­kar och fjäd­rar. Des­sa ak­ti­ve­ra­des via rö­rel­se­de­tek­te­ran­de an­ord­ning­ar i kis­tan, som skul­le öpp­na spär­ren.

Rö­rel­ser upp­täck­tes via två me­ka­nis­mer: en ring runt den be­grav­des fing­er och en me­tall­plat­ta vid hu­vu­det. Bå­da des­sa var kopp­la­de till led­ning­ar som led­de till ki­stans öpp­nings­me­ka­nism. Mins­ta lilla rö­rel­se skul­le öpp­na loc­ket.

För­u­tom öpp­nings­me­ka­nis­men ha­de kis­tor­na dess­utom ett slags luft­nät i loc­ket, som skul­le ge en be­grän­sad till­för­sel av luft ef­ter be­grav­ning.

LUFT­NÄTEtt spe­ci­ellt gal­ler mon­te­ra­des i loc­ket, så den be­grav­da skul­le få till­räck­ligt med luft för att ta sig ut. RINGEn ring sat­tes på ett av den av­lid­nas fing­rar. Den kopp­la­des till led­ning­ar som led­de till fjä­der­lå­set. HUVUDPLATT­A En huvudplatt­a la­des mot den av­lid­nas pan­na, som ut­lös­te fjä­dern om den rub­ba­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.