Be­dra­ga­re sål­de Eif­fel­tor­net

Knasiga Historier - - Innehåll -

Victor Lus­tig var en ökänd lu­ren­dre­ja­re som ut­för­de en av histo­ri­ens djär­vas­te brott: han sål­de Pa­ris äls­ka­de Eif­fel­torn. In­te ba­ra en gång, ut­an två. År 1925 upp­täck­te den tjec­ko­slo­va­kis­ka Lus­tig att Eif­fel­tor­net, som upp­förts 1889, kos­ta­de en för­mö­gen­het att upp­rätt­hål­la i ef­ter­krigs­ti­dens Frank­ri­ke. Han in­led­de där­för ett sam­tal med fem skrot­hand­la­re för­klädd till ge­ne­ral­di­rek­tö­ren för Mi­nis­té­re de Pos­tes et Té­légrap­hes. Lus­tig er­bjöd att säl­ja tor­net till en av dem och upp­ma­na­de sitt sam­la­de ar­bets­lag att hål­la en låg pro­fil för att und­vi­ka nå­got of­fent­ligt ra­maskri.

Lus­tig för­li­ta­de sig på en man i syn­ner­het – André Po­is­son som väl­digt gär­na vil­le bli be­römd i en stad där han kän­de sig åsi­do­satt. Po­is­son över­läm­na­de en sum­ma peng­ar och be­gav sig för att sam­la si­na 7 000 ton stål. Vid an­koms­ten ne­ka­de myn­dig­he­ter­na att de ha­de nå­gon vet­skap om af­fä­ren och Po­is­son skäm­des för myc­ket över sin egen dum­het för att in­for­me­ra po­li­sen om att han fak­tiskt bli­vit lu­rad.

Lus­tig var för­nöjd med sin fram­gång och tog ett tåg till Wi­en, men åter­vän­de någ­ra vec­kor se­na­re för att för­sö­ka lu­ra en annan grupp skrot­hand­la­re. Den här gång­en gick off­ret till po­li­sen, men Lus­tig lyc­ka­des fly med små mar­gi­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.