Konst­tjuvs kap­pa dol­de dyr­bart stöld­gods

Knasiga Historier - - Innehåll -

Konst­värl­dens störs­ta kupp gav dess för­ö­va­re, Stép­ha­ne Brei­twie­ser, en schyst sum­ma på 1,4 mil­jar­der dol­lar. Brei­twie­ser, som påstod sig va­ra kons­t­ex­pert, bör­ja­de sin kar­riär som konst­tjuv i Tyskland år 1995. Hans kar­rirär tog slut år 2001, ef­ter att han hun­nit ”sam­la” 239 konst­verk från 172 oli­ka mu­se­um över he­la Eu­ro­pa.

Hans me­tod var lis­tig, men en­kel. Hans med­brotts­ling, som ock­så var hans flick­vän, dis­tra­he­ra­de sä­ker­hets­vak­ter­na me­dan Brei­twie­ser helt en­kelt ploc­ka­de ner konst­ver­ken från väg­gar­na och göm­de dem un­der sin kap­pa. Brei­twie­sers brotts­li­ga upp­tåg upp­hör­de år 2001 när han för­sök­te stjä­la ett sig­nal­horn från Ri­chard Wag­ner Mu­se­um i Schweiz.

Brei­twie­ser döm­des ba­ra till tre års fäng­el­se och av­tjä­na­de en­dast två. Myn­di­ge­ter­na an­sågs att han in­te skul­le ha ett långt straff för att han in­te ha­de va­rit mo­ti­ve­rad av vinst. Brei­twie­ser vil­le helt en­kelt be­hål­la kons­ten för sig själv. Ef­ter att han läm­nat fäng­el­set blev han be­römd för sin själv­bi­o­gra­fi från 2006, Con­fes­sions d’un Vo­leur d’Art (En konst­tjuvs be­kän­nel­ser).

Brei­twie­sers mam­ma för­stör­de mäs­ter­ver­ken för att skyd­da sin son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.