Kvin­nor stic­ka­de när gil­jo­ti­nen föll

Knasiga Historier - - Innehåll -

I Frank­ri­ke kan or­det ”tri­co­teuse” an­vän­das till al­la kvin­nor som tyc­ker om att stic­ka, men un­der 1700-ta­let ha­de det en myc­ket mör­ka­re be­ty­del­se. När sa­ker och ting het­ta­de till un­der den frans­ka re­vo­lu­tio­nen be­gav sig tu­sen­tals kvin­nor från ar­be­tar­klas­sen ut på ga­tor­na för att pro­te­ste­ra mot de höga pri­ser­na och stän­di­ga bris­ter­na på mat. Först väl­sig­na­des de av re­ge­ring­en, men med åren blev de­ras brå­ki­ga be­te­en­de till ett ir­ri­ta­tions­mo­ment och de för­bjöds från att del­ta i po­li­tis­ka för­sam­ling­ar. Istäl­let gjor­de de sin när­va­ro känd ge­nom att sit­ta tys­ta och stic­ka bred­vid gil­jo­ti­nen på Pla­ce de la Re­vo­lu­tion och kol­la­de på när hu­vud ef­ter hu­vud rul­la­de för­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.