Lon­dons per­ver­ta­de brotts­ling at­tac­ke­ra­de 50 of­fer

Knasiga Historier - - Innehåll -

London ter­ro­ri­se­ra­des av en se­ri­e­kniv­hug­ga­re mel­lan 1788 och 1790. Hans va­pen? En knapp­nål. Han at­tac­ke­ra­de ba­ra kvin­nor och över 50 of­fer häv­dar att de har bli­vit at­tac­ke­ra­de av brotts­ling­en som tid­ning­ar­na kal­la­de ”London-monst­ret”.

Un­der två års tid rap­por­te­ra­de kvin­nor från över­klas­sen att de at­tac­ke­rats av en man som stuc­kit dem i ba­ken, me­dan and­ra gröv­re an­fall hand­la­de om att kvin­nor bli­vit kniv­hugg­na. Ef­ter någ­ra rap­por­ter blev en trend tyd­lig: brotts­ling­en ha­de en ”typ” och val­de en­bart of­fer som var er­kän­da skön­he­ter.

Rap­por­ter­na flö­da­de in och vis­sa kvin­nor häv­da­de att de bli­vit ut­sat­ta av London monst­ret för att öka sin at­trak­tions­kraft i sam­häl­let, vis­sa gick så långt att de gav sig själ­va fals­ka ska­dor.

År 1790 ar­re­ste­ra­des en ar­bets­lös man vid namn Rhynwick Wil­li­ams för brot­ten. Även om många än idag ifrå­ga­sät­ter hans in­bland­ning el­ler om London-monst­ret ens var en rik­tig per­son el­ler ba­ra ett fall av off­rens hy­ste­ri ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.