Be­dra­ga­re häv­da­de släkt­skap

Knasiga Historier - - Innehåll -

Vad hän­de egent­li­gen med prin­ses­san Anas­ta­sia? Den rys­ka tsa­rens Nicho­las II yngs­ta dot­ters öde blev myt­om­spun­net ef­ter den bru­ta­la av­rätt­ning­en av he­la hen­nes fa­milj av den bol­sje­vi­kis­ka hem­li­ga po­li­sen år 1918. Hen­nes kropp ska ha sak­nats från plat­sen där hen­nes för­äld­rar och tre syst­rar be­grav­des och har lett till ryk­ten om att hon lyc­kats fly. Ef­ter det har fle­ra kvin­nor trätt fram för att häv­da att de är den rik­ti­ga Anas­ta­sia, men upp­täck­ten av hen­nes kvar­le­vor

2007 be­vi­sa­de att samt­li­ga var be­drä­ge­ri­er.

Na­dezh­da Va­sily­e­va

Va­sily­e­va dök upp i Si­bi­ri­en 1910 på väg till Ki­na och greps av myn­dig­he­ter­na. Hon skic­ka­de brev till den brit­tis­ka kung­en Ge­or­ge V och bad om hans hjälp. Hon dog på ett men­tal­sjuk­hus 1971 i sta­den Ka­zan. Sjuk­hus­che­fen häv­da­de att ”hon var helt och hål­let frisk, för­u­tom att hon häv­da­de att hon var Anas­ta­sia.”

Eu­ge­nia Smith

Hon är in­te li­ka känd som An­der­son, men Smith skrev Au­to­bi­o­grap­hy of HIH Anas­ta­sia Nicho­laev­na Of Rus­sia år 1963. I boken be­rät­tar Smith i de­talj om hur li­vet var i den kej­ser­li­ga rys­ka fa­mil­jen fram till de­ras av­rätt­ning. Hon tog så små­ning­om av­stånd från på­stå­en­det och ska ha ne­kat att ta ett dna-test strax fö­re sin död 1997.

Anna An­der­son

Un­der 1920-ta­let dök Anna (en po­lack vid namn Fran­zis­ka Schan­zkows­ka) upp i Tyskland och påstod sig va­ra Anas­ta­sia. Hen­nes brist på rys­ka och mot­be­vis från Ro­ma­nov-släk­ting­ar ta­la­de emot hen­nes fall, men hon fick stöd från Raspu­tins dot­ter. Hon är den mest be­röm­da be­dra­ga­ren och hen­nes be­rät­tel­se inspirerad­e en film från 1956 med Ingrid Berg­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.