Snäc­kor an­vän­des som han­dels­va­lu­ta

Knasiga Historier - - Innehåll -

Snäc­kor har an­vänts som va­lu­ta av många oli­ka ci­vi­li­sa­tio­ner över he­la värl­den. De van­li­gas­te bi­tar­na var snäc­kor­na från små blöt­djur vid namn kau­ri­snäc­kor, som var sär­skilt van­li­ga i In­dis­ka oce­a­nen och Stil­la ha­vet. Ki­ne­ser­na in­tro­du­ce­ra­de des­sa snäc­kor som en va­lu­ta för över 3 000 år se­dan, och de var en så vik­tig aspekt av de­ras kul­tur att sym­bo­len för peng­ar är ba­se­rad på en bild av snäc­kan. Trots att de var svå­ra att för­fals­ka för­sök­te män­ni­skor gö­ra ko­pi­or av snäc­kor­na från and­ra ma­te­ri­al som ben och horn, när den na­tur­li­ga till­gång­en längs kus­ter­na var låg.

Kau­ri­snäc­kor var en gil­tig va­lu­ta i väst­ra Afri­ka fram till mit­ten av 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.