An­tik seis­mo­graf för­ut­spåd­de jord­bäv­ning­ar

Knasiga Historier - - Innehåll -

Nej, det är ing­en stor pryd­nads­vas. Den­na jord­bäv­nings­de­tek­tor uppfans av den ki­ne­sis­ka fi­lo­so­fen och ast­ro­no­men Zhang Heng år 132 e.Kr. un­der Han­dy­nastin.

Den kal­la­des för ”Hou­feng di­dong yi” be­skrivs i 5th-Cen­tu­ry Histo­ry of the La­ter Han Dy­na­sty, men en fun­ge­ran­de ver­sion har ald­rig hit­tats. Det­ta har lett till många spe­ku­la­tio­ner huruvi­da de­tal­jer­na om pen­del­-me­ka­nis­men skul­le ha fun­ge­rat in­u­ti de­tek­torn.

Heng bygg­de den på prin­ci­pen att vin­dar som kom­pri­me­ras till sma­la ut­rym­men ut­an nå­gon­stans att ta vägen flyt­tar och pres­sar bort fö­re­mål med ett ”djupt blås­ljud”. Hans en­het häv­da­des va­ra så käns­lig att den kun­de upp­täc­ka en jord­bäv­ning 65 mil bort, som be­kräf­ta­des ef­ter att en rid­da­re skic­kats till om­rå­det.

KroppDe­tek­torns kropp ha­de en di­a­me­ter på 1,5 me­ter, med åt­ta drak­hu­vu­den runt om dem.SpakVar­je spak var kopp­lad till ett drak­hu­vud, som höll varsin brons­boll i mun­nen.Pen­delnPen­deln kän­de av jor­dens skak­ning­ar och sving­a­de i mot­satt rikt­ning från epi­cent­rum och ak­ti­ve­ra­de en av spa­kar­na.Pad­dor Drak­hu­vu­denNär en av spa­kar­na som var kopp­la­de till drak­hu­vu­de­na ak­ti­ve­ra­des, släpp­te dra­ken bol­len. Ge­nom att se vil­ken boll som släppts gick det att se vil­ken rikt­ning jord­bäv­ning­ens epi­cent­rum låg i. Åt­ta pad­dor satt ne­dan­för drak­hu­vu­de­na för att fånga de släpp­ta bol­lar­na. När en pad­da fång­a­de en boll, ska­pa­de det ett ljud som varnade om jord­bäv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.