Till­fäl­lig fred för olym­pis­ka åskå­da­re

Knasiga Historier - - Innehåll -

Den Olym­pis­ka fre­den är fle­ra år­tu­sen­den gam­mal och grun­da­des cir­ka 800 f.Kr., av olym­pi­er­na i ett för­sök att sä­ker­stäl­la fred un­der spe­len. Det är en tra­di­tion som åter­uppli­va­des un­der 1990-ta­let och in­ne­bär att all krig­fö­ring stan­nar upp un­der spe­len för att gö­ra det möj­ligt för åskå­da­re att tryggt del­ta i eve­ne­mang­et. Det mest an­märk­nings­vär­da var nog när bå­de Sydoch Nordkorea ena­des un­der en och sam­ma ban­de­roll un­der öpp­ningsce­re­mo­nin. Det­ta var förs­ta gång­en i OS som de två hal­vor­na stått till­sam­mans som ett land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.