Ro­mar­na fick ti­den att gå med bru­ta­la nö­jen

Knasiga Historier - - Innehåll -

Spy­fes­ter

Ri­ka ro­ma­re äls­ka­de mat så myc­ket att de fram­kal­la­de kräk­ning­ar när de var mät­ta, så de kun­de fort­sät­ta äta än­nu mer. Det­ta an­sågs va­ra en vik­tig del av fi­na re­stau­rang­er och de när­va­ran­de sla­var­na fick som upp­gift att stä­da upp spy­or­na un­der fes­ten.

Slavö­ver­grepp

Ef­tersom sla­var be­trak­ta­des som egen­dom an­sågs det in­te som otro­het att ha sex med sla­var en­ligt ro­mersk lag. Sla­var­na an­sågs in­te ha nå­gon per­son­lig­het och kun­de säl­jas på auk­tio­ner el­ler i bu­ti­ker. Kö­pa­ren kun­de se­dan läm­na till­ba­ka en slav in­om sex må­na­der.

Graf­fiti

Ex­per­ter blev för­vå­na­de över mäng­den graf­fiti som fanns på väg­gar­na i Pom­pe­ji. Det var med­de­lan­den i form av skryt och för­o­lämp­ning­ar, som ”Phi­le­ros är en eu­nuck”, ”Ce­la­dus får tje­jer­na att stö­na” och ”Bos­sen är in­te värd ett skit!”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.