Po­es kan­ni­bal­pro­fe­tia blev verk­lig­het

Knasiga Historier - - Innehåll -

År 1838 pub­li­ce­ra­de Ed­gar Al­lan Poe sin en­da kom­plet­ta ro­man, The Nar­ra­ti­ve Of Art­hus Gor­don Pym Of Nan­tuc­ket.

I ro­ma­nen pac­kar den unge Pym si­na sa­ker och be­ger sig iväg med ett val­fångst­far­tyg vid namn Gram­pus. Ute till havs går mas­ten sön­der un­der en storm och be­sätt­ning­en blir skepps­brut­na och ris­ke­rar att sväl­ta ihjäl. Ut­an land i sik­te fö­re­slår en med­lem ur be­sätt­ning­en, Ri­chard Par­ker, att en av dem off­rar sig själv för att ma­ta de and­ra. De drar strån för att be­stäm­ma vem det ska bli och Par­ker dö­das och äts upp. Det är en kus­lig histo­ria, till och med för att va­ra fik­tion. Om­kring 50 år se­na­re för­verk­li­ga­des ro­ma­nens hän­del­ser.

Un­der 1884 sat­te Mig­no­net­te se­gel mot Eng­land och Austra­li­en, med en be­sätt­ning på fy­ra: Tom Dud­ley, Ed­win Step­hens, Ed­mund Brooks och den 17-åri­ga Ri­chard Par­ker. Strax ut­an­för Go­da­hopp­sud­den ham­na­de far­ty­get i en storm och sjönk och läm­na­de be­sätt­ning­en strand­sat­ta i en liv­båt. Be­sätt­ning­en be­stäm­de sig för att en av dem skul­le off­ras och Par­ker val­des ut, då han re­dan var sjuk.

Ef­ter de­ras rädd­ning blev fal­let en av histo­ri­ens mest ökän­da. Det bi­drog till att gö­ra kan­ni­ba­lism även i över­le­van­de syf­te olag­ligt och gjor­de dess­utom Po­es ro­man en smu­la pro­fe­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.