Natt­var­den över­lev­de mot al­la odds

Knasiga Historier - - Innehåll -

Le­o­nar­do da Vin­cis tav­la Natt­var­den an­sågs va­ra ett mäs­ter­verk re­dan un­der hans egen livs­tid, vil­ket är ovan­ligt för konst­verk.

Det dröj­de dock ba­ra någ­ra år ef­ter att den fär­dig­ställts in­nan den bör­ja­de flag­na, på grund av sät­tet da Vin­ci må­lat den på. Han ha­de va­rit tvung­en att må­la snabbt på fuk­tigt gips, men han tyck­te in­te om att skyn­da sig, så han an­vän­de en trö­ga­re ol­ja när han må­la­de med den tor­ra gips­me­to­den. Det­ta in­ne­bar att fär­gen ald­rig helt fix­e­ra­des på tav­lans yta.

År 1652 drab­ba­des tav­lan av nå­got av en ka­ta­strof, när en grupp tiggar­mun­kar be­stäm­de sig för att slå in en dörr ge­nom väg­gen som tav­lan häng­de på, nå­got som för­stör­de Je­sus ben för gott.

Ti­di­ga för­sök att räd­da tav­lan miss­lyc­ka­des to­talt och allt från al­ko­hol till kau­s­tikso­da an­vän­des. När han in­såg att han höll på att för­stö­ra Natt­var­den be­stäm­de sig Ba­rez­zi för att ge upp och helt en­kelt för­sö­ka lim­ma dit al­la bi­tar igen.

När Na­po­le­on mar­sche­ra­de in tri­um­fe­ran­de i Mi­la­no år 1796 sam­la­des de frans­ka trup­per­na i klost­ret. Rum­met där Natt­var­den häng­de blev ett stall och sol­da­ter­na an­vän­de tav­lan för sik­te­söv­ning­ar.

Natt­var­dens störs­ta hot var dock när Mus­soli­nis Ita­li­en gick med i det and­ra världs­kri­get och Mi­la­no blev mål för al­li­e­ra­de bomb­ning­ar vid cir­ka 50 till­fäl­len. Nat­ten den 16:e au­gusti 1943 lan­da­de en tio ton tung bomb på klost­ret. Otro­ligt nog kla­ra­de sig tav­lan, då sand­säc­kar skyd­dat den från gra­nat­splitt­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.