May­ans­ka för­lo­ra­re ris­ke­ra­de hals­hugg­ning

Knasiga Historier - - Innehåll -

Sto­ra fest­lig­he­ter, ri­tu­a­ler och brott­nings­mat­cher var van­li­ga hän­del­ser i många May­a­stä­der. De­ras främs­ta syf­te och po­pu­lä­ras­te at­trak­tion var dock det död­li­ga Maya-boll­spe­let som kal­la­des pok-ta-pok.

När den­na an­ti­ka sport spe­la­des, blev sten­plat­tor­na till ett slag­fält, en he­lig plats och en slags por­tal mel­lan den här värl­den och värl­den bort­om. De två la­gen ha­de som upp­gift att hål­la bol­len i spel och för att vin­na ome­del­bart skul­le de få bol­len ge­nom en ver­ti­kal ring mon­te­rad högt upp. Spe­lar­na fick ba­ra an­vän­da si­na höf­ter, ax­lar, hu­vud och knän, och användning av föt­ter el­ler hän­der var för­bju­den. Spe­lar­na var smi­di­ga och snab­ba när de sprang om­kring på pla­nen, och för­sök­te ta sitt lag till se­ger. Det­ta då ett en­da fel­steg kun­de be­ty­da skill­na­den mel­lan liv och död.

1. Pla­nen

Pla­nen bygg­des i en I-form med en lång och trång gränd om­gi­ven av slut­tan­de väg­gar, med in­häg­na­de änd­zo­ner. Chichen It­za-pla­nen var otro­li­ga 96,5 x 30 me­ter.

2. Uni­for­mer

Spe­lar­na bar van­ligt­vis höft­skyn­ken fast­spän­da med lä­der­bäl­ten. Ett tjoc­ka­re bäl­te gjort av trä el­ler flät­verk an­vän­des ock­så för att kun­na dri­va bol­len med mer kraft. Ibland bar de även ce­re­mo­ni­el­la hu­vud­bo­na­der, men det var en­dast för spe­ci­el­la ri­tu­a­ler.

3. Bran­ta trap­por

Trap­por­na an­vän­des som bak­grund på många vägg­mål­ning­ar, de kan ha spe­lat en roll i and­ra spor­ter ock­så, el­ler an­vänts för de mänsk­li­ga of­fer­ce­re­mo­ni­er­na ef­ter mat­cher­na.

4. Konst

Pla­nens väg­gar var täck­ta med färg­gla­da mål­ning­ar, med många sten­re­li­e­fer. De be­rät­ta­de historier om mat­cher­na som spe­lats i are­nan och om of­fer­ce­re­mo­ni­er­na.

5. Gum­mi­boll

Gum­mi­bol­lar an­vän­des till mat­cher­na, som van­ligt­vis var gjor­da av la­tex från gum­miträ­det. De var så tunga att spe­lar­na ris­ke­ra­de all­var­li­ga ska­dor el­ler till och med död, om de träf­fa­des av dem. Be­vis ty­der på att även skal­lar an­vän­des som bol­lar.

6. Sten­ring­ar

Om bol­len pas­se­ra­de ge­nom en av de ver­ti­ka­la sten­ring­ar­na vann la­get som gjor­de må­let ome­del­bart. Ring­ar­na var knappt stör­re än själ­va bol­len och pla­ce­ra­des högt över pla­nen, som till ex­em­pel dem vid Chichen It­za som satt 6 me­ter upp.

«Om bol­len pas­se­ra­de ge­nom en av de ver­ti­ka­la sten­ring­ar­na vann la­get som gjor­de må­let ome­del­bart.»

01 03

02 04 05 06

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.