Tum­skruv

Knasiga Historier - - Brott & straff -

1250

Tum­skru­var, även kän­da som ”pil­liwinks”, är enk­la skruv­städs-lik­nan­de verk­tyg som gjor­de det möj­ligt att lång­samt kros­sa el­ler vri­da off­rets tum­me ur led. Verk­ty­get fun­ge­ra­de ge­nom att spän­na fast off­rets tum­me un­der en me­tall­stång, som se­dan lång­samt pres­sa­des ned. Trots att verk­ty­get upp­fanns re­dan un­der me­del­ti­dens Eu­ro­pa, för­blev tum­skru­ven ett po­pu­lärt tor­tyr­red­skap som an­vän­des än­da in på 1800-ta­let. Rap­por­ter ty­der på att red­ska­pet of­ta an­vän­des för att straf­fa sla­var för re­la­tivt små miss­gär­ning­ar.

Tum­skru­ven fick off­ren att vri­da sig av smär­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.