Bar­hänt box­ning

Knasiga Historier - - Sport, konst & underhålln­ing -

1600-ta­let till idag

Bar­hänt box­ning bör­ja­de i Eng­land un­der 1600-ta­let. Brott­ningstag var be­grän­sa­de och det var för­bju­det att fort­sät­ta slå på en ned­sla­gen mot­stån­da­re. Ef­ter en pe­ri­od av ned­gång in­för­des nya reg­ler och un­der den se­na­re de­len av 1800-ta­let ha­de mat­cher­na bli­vit till mer or­ga­ni­se­ra­de eve­ne­mang istäl­let för opla­ne­ra­de slags­mål. Pau­ser­na mel­lan run­dor­na var ba­ra 30 se­kun­der långa och slags­må­len var of­ta tuf­fa ut­hål­lig­hets­test. Ef­tersom inga hands­kar an­vän­des bröt ut­ö­var­na of­ta hän­der­na och knock­out-slag var myc­ket mind­re van­ligt än i mo­dern box­ning. Någ­ra av de mest be­röm­da käm­par­na är John Gul­ly, Tom Cribb, Jem Bel­cher och John L. Sul­li­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.