Kna­si­ga HISTORIER

Knasiga Historier - - Sport, konst & underhålln­ing -

Det finns någ­ra stun­der i histo­ri­en som al­la kän­ner till och som värl­den minns ge­nom ti­der­na, men de se­dan länge bort­glöm­da hän­del­ser­na och små kons­tig­he­ter­na i var­da­gen som for­ma­de vår värld då? Den här boken går ige­nom histo­ri­ens mest un­der­li­ga fak­ta, be­rät­tel­ser och va­rel­ser som nå­gon­sin fun­nits, från oli­ka tids­pe­ri­o­der och tids­zo­ner. Följ med på en re­sa ge­nom min­nesvär­da sam­häl­len och lär kän­na ex­cent­ris­ka ka­rak­tä­rer, och lär dig hur de­ras liv kom att på­ver­ka värl­den till den du kän­ner till idag. Du kan för­vän­ta dig en ro­lig och spän­nan­de upp­le­vel­se, som kom­mer fånga din fan­ta­si och ge dig en oför­glöm­lig histo­ri­e­lek­tion.

.se Spän­nan­de te­ma­böc­ker. Pro­va gra­tis i en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.