ENKEL PROBLEMLÖSNING

Korsord - - Djurkrysset -

Hair Volume är en ta­blett, spe­ci­ellt de­sig­nad för hå­ret och den en­da på mark­na­den med in­ne­håll av växt­fak­tor från äpp­le med pro­cy­ani­din B2. Tablet­ten in­ne­hål­ler även bio­tin, hirs, åker­frä­ken, kop­par och zink. Bio­tin och zink bi­drar till att bi­be­hål­la nor­malt hår. Kop­par bi­drar till hå­rets nor­ma­la pig­men­te­ring. Hå­ret kan till­fäl­ligt få säm­re kva­li­tet el­ler tun­nas ut av hårav­fall be­ro­en­de på till ex­em­pel stres­si­ga pe­ri­o­der, hor­mo­nel­la för­änd­ring­ar el­ler and­ra till­fäl­li­ga oba­lan­ser.

Hair Volume finns nu även som prak­tisk 90-pack som räc­ker i tre må­na­der! Du kan kö­pa Hair Volume i häl­so­bu­ti­ker, på apo­tek och via www.newnor­dic.se. Om du har frå­gor ring New Nor­dics kund­tjänst: 040-239520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.