Här ligt med kla­ra ögon ge­nom li­vet!

Ing­var le­ver li­vet som ak­tiv se­ni­or och in­såg för en tid se­dan plöts­ligt hur vik­tig sy­nen var för livs­kva­li­te­ten. Han vil­le ta hand om sin syn och si­na ögon på bäs­ta sätt. Ing­var fick tips om kost­till­skot­tet Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min.

Korsord - - Djurkrysset - Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min kan kö­pas i häl­so­bu­ti­ker på apo­tek samt via www.newnor­dic.se. För mer in­for­ma­tion ring New Nor­dics kund­tjänst: 040040-239520

Ing­var är en pigg och en­ga­ge­rad man som i he­la sitt liv haft fullt upp med krä­van­de ar­be­te sam­ti­digt som han lagt ner myc­ket om­sorg på sin fa­milj, si­na vän­ner och si­na fri­tids­in­tres­sen. I al­la des­sa si­tu­a­tio­ner har sy­nen va­rit vik­tig och när nu Ing­var är pen­sio­ne­rad se­dan många år har han hit­tat Blue Ber­ry som för ho­nom fun­ge­rar som ett nä­rings­till­skott för ögats vik­ti­ga funk­tion.

Hål­ler sig i form

Ing­var är en skarp­synt man som idag nått den akt­nings­vär­da ål­dern av 82 år och han har inga pla­ner på att slå av tak­ten i li­vet.

–Jag har fullt fart fort­fa­ran­de och är där­för mån om att hål­la mig i form och har hit­tat mi­na knep, be­rät­tar Ing­var en­tu­si­as­tiskt.

Sy­nen i fo­kus

Ing­var har bak­grund som in­gen­jör, in­kö­pa­re och ent­re­pre­nör. Nu be­fin­ner han sig även som pen­sio­när i många si­tu­a­tio­ner där sy­nen och ögats funk­tion är av högs­ta vikt… Han lä­ser fort­fa­ran­de myc­ket, re­ser, åker ski­dor och um­gås med sin fa­milj.

Tip­sa­des om Blue Ber­ry

Som ny­bli­ven pen­sio­när fick Ing­var för ett an­tal år se­dan rå­det av en när­stå­en­de att ta hand om sin syn med Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min.

–Att be­hål­la nor­mal syn­för­må­ga är vik­tigt i he­la li­vet, men som se­ni­or är det A och O. Jag för­stod på de rå­dåd och tips jag fick hur hög kva­li­tet va­li­tet det var på Blue Ber­ry, be­rät­ta­re­rät­tar Ing­var vi­da­re

Nöjd år ef­ter år

Han bör­ja­de med kost­til­lost­till­skot­tet för många år se­dan nu och är fort­fa­ran­dee li­ka nöjd.

–Jag har inga pla­ner på att slå av på tak­ten i li­vet och då är sy­nen så vik­tig för mig.ig. Jag är så nöjd med Blue Ber­ry och re­kom­men­de­rar det till al­la mi­na vän­ner som sö­ker nä­rings­till­skott med hög kva­li­tet som är spe­ci­al­in­rik­tat på sy­nen, av­slu­tar Ing­var med glim­ten i ögat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.