Var­för Blue Ber­ry är så bra!

Korsord - - Djurkrysset -

Blue Ber­ry ut­veck­la­des av New Nor­dic som ett skräd­dar­sytt ögon­till­skott. Lu­te­in är ett na­tur­ligt pig­ment som in­te kan till­ver­kas av krop­pen själv ut­an mås­te till­sät­tas via kos­ten. Med Blue Ber­ry Plus Ögon­vi­ta­min vet du att du får i dig lu­te­in var­je dag till­sam­mans med för sy­nen vik­ti­ga vi­ta­min och mi­ne­ral till­sam­mans med ex­trakt av det vär­de­ful­la blå­bä­ret och den hi­sto­riskt väl­re­nom­me­ra­de ör­ten ögontröst. Blue Ber­ry är ett blå­bärs- och lu­te­in­ba­se­rat kost­till­skott med ögontröst plus vi­ta­min A och zink. Vi­ta­min A och zink bi­drar till att bi­be­hål­la en nor­mal syn. Blå­bär bi­drar till häl­so­sam­ma ögon och dess funk­tion

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.