Jag kän­de mig vim­sig!

Korsord - - Filmkrysset -

Rut­hRutth är en po­si­tiv och ak­tiv damm som nju­ter av li­vet somm som pen­pen­sio­när.

–Jag har all­tid va­rit fo­kus­ku­se­rad­ku­se­rad och klar i hu­vu­det me­men för någ­ra må­na­der se­dan kän­de jag mig ibland vim­sig och glömsk. –Jag kun­de i var­da­gen glöm­ma bå­de det ena och det and­ra vil­ket var ir­ri­te­ran­de. Of­ta kom jag in­te ihåg var jag lagt sa­ker el­ler vad det jag var på väg att häm­ta i ett an­nat rum… Jag är så nöjd nu se­dan jag bör­jat ta två små Clear Brain ta­blet­ter var­je dag, be­rät­tar Ruth.

Ak­tiv och klar i hu­vu­det

Det är vik­tigt för Ruth att hål­la sig fräsch och klar i hu­vu­det så att hon kan nju­ta av till­va­ron och um­gås med mi­na barn och barn­barn.

–Jag vill kun­na ta hand om mitt hus och min träd­gård och kun­na spe­la kort med mi­na gran­nar. Och jag vill gär­na kun­na kla­ra av li­te var­dag­lig stress ut­an att jag kän­ner mig för­vir­rad och ut­mat­tad. Jag ska in­te sit­ta och som­na i sof­fan ut­an va­ra ute och um­gås med nä­ra och kä­ra, av­slu­tar Ruth en­tu­si­as­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.