”Nu har jag råd med en ny bil”

Maj-Lis skra­pa­de fram jät­te­vinst – skaf­fa­de dröm­bi­len

Korsord - - Filmkrysset -

Maj-Lis Gustafsson, 72, vann 250 000 kro­nor på Sve­ri­ge­lot­ten.

nu har den ti­di­ga­re un­der­skö­ters­kan köpt en ny bil – för förs­ta gång­en i sitt liv.

– Man har ju in­te den högs­ta pen­sio­nen ef­ter al­la år in­om vår­den så jag är jät­te­glad, sä­ger hon.

Tänk vad en lott­vinst kan be­ty­da. Tack va­re vå­rens stor­vinst på Sve­ri­ge­lot­ten kun­de Maj-Lis Gustafsson i norr­länds­ka Sunds­bruk skro­ta sin gam­la Vol­vo för gott.

– Den var sli­ten, re­serv­de­lar­na var dyra och hög skatt. Nu ha­de jag råd med en split­ter­ny bil, det har jag ald­rig haft för­ut. För mig är bi­len en sorts fri­het, be­rät­tar hon.

Det var i vå­ras Maj-Lis fick med sig fy­ra Sve­ri­ge­lot­ter när hon hand­la­de på or­tens ICA-bu­tik. På den sis­ta skra­pa­de lot­ten hem­ma vid köks­bor­det syn­tes tre sym­bo­ler för hög­vinst­spe­let, där en vin­na­re kan få 25 mil­jo­ner kro­nor i en stor drag­ning.

– Det kan in­te va­ra sant tänk­te jag och ring­de grann­frun. Där satt vi med för­sto­rings­glas och för­sök­te ty­da, man fat­tar ju in­te en så­dan sak. Jag tog med mig lot­ten till bu­ti­ken som fick ringa Folk­spel.

Folk­spel be­kräf­ta­de vinst­chan­sen och en re­sa till Gö­te­borg vän­ta­de, där hon bjöds på ho­tell och över­natt­ning in­för drag­ning­en, som sked­de i BingoLot­tos tv-stu­dio. Väl på plats fick Maj-Lis öpp­na en av to­talt hund­ra luc­kor och var ga­ran­te­rad minst 100 000 kro­nor – hon lyc­ka­des än bätt­re och fick 250 000 kro­nor.

– Jag ha­de ställt in mig på hund­ra­tu­sen, man mår ing­et bra om man hop­pas på mer. Allt över det kän­des som en bonus.

Vad har vän­ner och fa­milj sagt om vins­ten?

– De är ba­ra gla­da. Min dot­ter ring­de och var choc­kad, ”mam­ma har du vun­nit?!”. So­nen som bor i Sing­a­po­re skic­ka­de jag ett mejl till, han var för­stås ock­så glad. För­u­tom att kö­pa ny bil har Maj-Lis pas­sat på att re­sa myc­ket. Barn­bar­net har ock­så fått en slant. – Jag är 72 år, det finns ing­en an­led­ning att läg­ga peng­ar­na på hög. För­ra vec­kan kom jag hem från en re­sa till Bar­ce­lo­na. Har du va­rit där? Jät­te­fin stad! Nu tit­tar vi på en re­sa till Venedig. Och visst har stor­vins­ten ska­pat in­tres­se för Sve­ri­ge­lot­ten på or­ten: – När jag skul­le häm­ta bi­len be­rät­ta­de bil­hand­la­ren att han köpt tio lot­ter. Jag har ju be­rät­tat för någ­ra gran­nar ock­så och jag vet att många köp­te Sve­ri­ge­lot­ten ef­ter det. Man har ju gjort li­te re­klam.

”Det kan in­te va­ra sant tänk­te jag och ring­de grann­frun”

He­la Sve­ri­ge vin­ner. Maj-Lis Gustafsson från Sunds­bruk är en av drygt 100 svens­kar som vun­nit stor­vins­ter på Sve­ri­ge­lot­ten se­nas­te året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.