Här är ta­blet­ten som ger mikro-nä­rings­ä­men till hjär­nans vik­ti­ga funk­tio­ner.

Korsord - - Filmkrysset -

Du kan till­fäl­ligt kän­na att du tap­par kon­trol­len när du är stres­sad. Du kan ha svårt att kom­ma ihåg namn, adres­ser el­ler vart du är på väg. Det kal­las ål­ders­re­la­te­rad till­fäl­lig min­nes­för­lust och är ofar­ligt men stö­ran­de i det dag­li­ga li­vet. Tu­sen­tals svens­kar är drab­ba­de av det­ta nor­ma­la ål­ders­re­la­te­ra­de symp­tom. Många sö­ker stöd för att be­va­ra hjär­nans nor­ma­la funk­tio­ner. I Dan­mark och Nor­ge har kost­till­skot­tet Cle­ar Brain bli­vit en suc­cé och nu lan­se­ras änt­li­gen pre­pa­ra­tet i Sve­ri­ge.

BANBRYTANDE

New Nor­dic har ut­veck­lat en banbrytande ta­blett med nä­rings­äm­nen för hjär­nans nor­ma­la funk­tion. Ta­blet­ten in­ne­hål­ler sub­stan­ser som bi­drar till nor­mal men­tal för­må­ga och kog­ni­ti­va funk­tio­ner såsom; min­ne, upp­märk­sam­het och kon­cent­ra­tion.

KOG­NI­TIV FUNK­TION

Med hjälp av hjärnscan­ning­ar kan man vi­sa ak­ti­vi­te­ten i hjär­nan. Rö­da hjärn­vå­gor ty­der på ak­ti­vi­tet i mot­sats till de mer ”in­ak­ti­va” blåa hjärn­vå­gor.

I mät­ning­ar ses en­kelt ut­tryckt hjär­nans min­nes- och kon­cent­ra­tions­funk­tio­ner.

Det­ta kal­las med ett sam­lat ut­tryck kog­ni­ti­va funk­tio­ner. Där in­går så­väl tän­kan­det som upp­märk­sam­het och min­ne.

VALNÖT

In­ne­hål­ler Cle­ar Brain ex­trakt från valnöt, gra­na­täpp­le, tall­bark och pep­par samt vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. Vi­ta­min B6 och B12 bi­drar till nerv­sy­ste­mets nor­ma­la funk­tion, till att mins­ka trött­het och ut­matt­ning samt till nor­ma­la psy­ko­lo­gis­ka funk­tio­ner. Pan­to­tensy­ra bi­drar till nor­mal men­tal pre­sta­tions­för­må­ga och jod bi­drar till nor­mal kog­ni­tiv funk­tion. Cle­ar Brain säljs i häl­so­bu­ti­ker och via www.newnor­dic.se För mer in­for­ma­tion ring New Nor­dics kund­tjänst: 040-23 95 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.