”Tänk om han ha­de sålt vinst­lot­ten till gran­nen”

Eric köp­te al­la lot­ter av so­nen – skra­pa­de hem 250 000 kr

Korsord - - Filmkrysset -

So­nen sål­de Sve­ri­ge­lot­ter åt lo­ka­la hoc­key­klub­ben.

Då köp­te pap­pa Eric Nor­den­rud al­li­hop – och vann 250 000 kro­nor.

– Min sam­bo trod­de in­te på mig när jag ring­de och be­rät­ta­de, sä­ger han.

Se­dan i fjol säl­jer Ty­ringe Hoc­keys ung­dom­slag ut­an­för Häss­le­holm Sve­ri­ge­lot­ten för att stär­ka klubb­kas­san. När Eric Nor­den­ruds tolvå­ri­ge son kom hem med tio lot­ter att säl­ja slog pap­pa till på samt­li­ga tio lot­ter.

– Jag fick nå­gon sorts in­gi­vel­se, det är ju li­te kul att skra­pa. Se­dan tänk­te jag det kan va­ra en vinst bland lot­ter­na. In­te så att man in­te un­nar and­ra att vin­na, men tänk om han ha­de sålt vinst­lot­ten till gran­nen, sä­ger 38-åring­en med ett skratt.

Han­den på hjär­tat gav de förs­ta tio lot­ter­na små­vins­ter, som byt­tes mot tre nya Sve­ri­ge­lot­ter. Eric er­kän­ner att för­hopp­ning­ar­na var ”rätt lå­ga” när han skra­pa­de den all­ra sista nya lot­ten:

– När jag ha­de skra­pat de sex förs­ta ru­tor­na såg det rätt mörkt ut. Se­dan kom al­la tre ru­tor­na med 250 000 på sista ra­den. Jag fat­ta­de ingen­ting och skrek på min son att kom­ma. Han tit­ta­de storögt på mig och sa: ”Vad gör vi nu?”.

Eric, som ock­så dri­ver lo­ka­la hoc­key­pod­den Nit­ton36, ring­de sam­bon. Hon var minst sagt skep­tisk till en bör­jan:

– Jag var tvung­en att ringa upp via Fa­ce­ti­me så jag kun­de vi­sa upp lot­ten i mo­bi­len. Se­dan gick jag till af­fä­ren och frå­ga­de vad jag skul­le gö­ra, de ring­de Folk­spel och fick vins­ten be­kräf­tad.

Vad har släkt och vän­ner sagt om vins­ten?

– De har ba­ra tyckt det va­rit skitro­ligt, ing­en har ve­lat ha någ­ra peng­ar ha­ha. El­ler jo, so­nen har frå­gat om ett nytt Xbox. Han har in­te fått nå­got än, men det är ju snart jul…

Vinst­peng­ar­na, 250 000 kro­nor, har kom­mit väl

till pass för fa­mil­jen: – Vi har pre­cis flyt­tat till hus, så det finns all­tid hål att stop­pa i. Ett väl­kom­met till­skott! Vi åk­te två vec­kor till ”Mal­lis” ock­så, men det ha­de vi gjort än­då. Men det var skönt att slip­pa tän­ka på vad sa­ker kos­ta­de, vi fick li­te guld­kant på till­va­ron. Och visst blir det en och an­nan Sve­ri­ge­lott även ef­ter vinst­lyc­kan: – Jag kö­per nå­gon gång ibland, man kan ju vin­na igen. Se­dan tyc­ker jag det är ett bra till­skott för för­e­ning­en, att skra­pa en lott har al­la tid med.

”Min sam­bo trod­de in­te på mig när jag ring­de och be­rät­ta­de”

He­la Sve­ri­ge vin­ner. Häss­le­holms­bon Eric Nor­den­rud är en av al­la svens­kar som vun­nit stor­vins­ter på Sve­ri­ge­lot­ten se­nas­te året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.