För­tviv­lad över

Tina kän­de sig för­tviv­lad över hur tunt och glest hen­nes hår var. Hon bör­ja­de till och med skym­ta hår­bot­ten. Hon var rädd att hon skul­le se ut så res­ten av li­vet men hit­ta­de Hair Vo­lu­me med ex­trakt av äpp­le.

Korsord - - Min Historia -

Tina är en pigg 55-åring som ar­be­tar som för­sko­le­lä­ra­re. –Jag har va­rit för­tviv­lad över mitt hår i pe­ri­o­der. Jag tap­pa­de myc­ket hår och det blev tun­na­re och tun­na­re. När man bör­ja­de se hår­bot­ten kän­des det verk­li­gen in­te bra och själv­käns­lan fick sig en re­jäl törn.

Min sys­ter re­kom­men­de­ra­de Hair Vo­lu­me

–För en tid se­dan bör­ja­de jag tes­ta oli­ka stär­kan­de scham­pon, men ut­an re­sul­tat. Min sys­ter som ar­be­tar i häl­so­bu­tik be­rät­ta­de då om ett kost­till­skott med ex­trakt av äpp­le, Hair Vo­lu­me, som hon tyck­te att jag skul­le pro­va. Hon ha­de många nöj­da åter­kom­man­de kun­der, som sa att de in­te kun­de va­ra ut­an ta­blet­ter­na, så hon tyck­te det var värt för mig att pro­va.

Min fri­sör blev im­po­ne­rad

–Re­dan ef­ter tre må­na­der märk­te jag en stor för­änd­ring och när jag gick till min fri­sör und­ra­de hon vad jag gjort med hå­ret. Hon sa att det ha­de bli­vit bå­de kraf­ti­ga­re e och tä­ta­re. När jag be­rät­ta­de om Hair Vo­lu­me blev hon im­po­ne­rad.

–Nu mås­te jag gå of­ta­re till min fri­sör, men det är jag ba­ra glad över. Själv­käns­lan har kom­mit till­ba­ka och jag kän­ner mig änt­li­gen fin igen, av­slu­tar Tina glatt.

Var kan man kö­pa Hair Vo­lu­me?

Hair Vo­lu­me kan du kö­pa på apo­tek, i din häl­so­bu­tik el­ler på www.newnor­dic.se Har du frå­gor ring gär­na New Nor­dic kund­tjänst 040-239520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.