Maud, 72: ”Kanske det mest fan­tas­tis­ka jag va­rit med om”

Lyc­kan ef­ter jät­te­vins­ten – har råd med dröm­re­san

Korsord - - Djurkrysset -

Hon vann 500 000 kro­nor på Sve­ri­ge­lot­ten.

Nu har rull­stols­bur­na Maud Eriksson, 72, änt­li­gen råd att åka på sol­se­mes­ter.

– Jag trod­de in­te det var sant. Med fy­ra barn har det va­rit kna­pert till och från ge­nom åren, sä­ger hon.

När vän­nen Ro­land, som säl­jer Sve­ri­ge­lot­ter för Nykö­pings Bow­lingsäll­skap ut­an­för köp­cent­ret, hand­lar Nykö­pings­bon Maud Eriksson all­tid två styc­ken. Fram tills i vå­ras ha­de hon in­te vun­nit mer än små­sum­mor ge­nom åren. – I van­li­ga fall bru­kar jag vän­ta med skra­pa till da­gen ef­ter så att jag skra­par till­sam­mans med min sär­bo Ulf, men den här gång­en vil­le jag in­te vän­ta. Det ha­de va­rit en lång dag och jag blev li­te su­gen, be­rät­tar hon.

Sagt och gjort. Maud skra­pa­de re­dan sam­ma kväll. Lot­ten vi­sa­de tre sym­bo­ler för hög­vinst, vil­ket be­ty­der chans på 25 mil­jo­ner kro­nor i en of­fent­lig drag­ning. Vin­na­ren är ga­ran­te­rad minst 100 000 kro­nor i vinst. – Jag blev fak­tiskt li­te sno­pen i bör­jan, li­te ställd och trod­de in­te det var sant. Se­dan blev jag väl­digt glad. Jag åk­te till bib­li­o­te­ket för att ta en ko­pia på lot­ten, så rädd var jag om den.

Vid hög­vinst­drag­ning­en fick Maud, som drab­ba­des av en kro­nisk sjuk­dom vid 46 års ål­der och sut­tit i rull­stol se­dan dess, väl­ja en av hund­ra luc­kor. Ba­kom hen­nes luc­ka göm­de sig 500 000 kro­nor.

– Det är kanske det mest fan­tas­tis­ka jag va­rit med om! Visst dröm­mer man om de där 25 mil­jo­ner­na, men så här myc­ket peng­ar kun­de jag in­te dröm­ma om, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Det var ock­så spän­nan­de att se allt ba­kom ku­lis­ser­na och träf­fa al­la un­der­ba­ra män­ni­skor run­tom­kring drag­ning­en.

Vinst­peng­ar­na har re­dan kom­mit väl till pass i var­da­gen, ”det finns all­tid hål att stop­pa i”. Maud pla­ne­rar även att sät­ta re­jäl guld­kant på till­va­ron med en re­sa till so­len med sär­bon: – Vi hål­ler på att tit­ta på en re­sa till Te­ne­rif­fa, kli­ma­tet där är bra för min sjuk­dom. Jag hop­pas verk­li­gen att vi kom­mer iväg, det vo­re rik­tigt här­ligt!

Var­je gång du skra­par en Sve­ri­ge­lott är du med och ska­par ett ak­ti­va­re, fris­ka­re och bätt­re Sve­ri­ge. Allt över­skott går till Sve­ri­ges föreningsliv.

”Jag åk­te till bib­li­o­te­ket för att ta en ko­pia på lot­ten, så rädd var jag om den.”

He­la Sve­ri­ge vin­ner. Maud vann 500 000 kro­nor på Sve­ri­ge­lot­ten. Här till­sam­mans med sär­bon Ulf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.