Ordf lä­tan

Korsord - - Ordf Lätan -

VÅGRÄTT

1. Vält­ras om­kull med ett spett (7) 5. Sät­ter press på stats­mak­ten (9) 10. De kom­mer nersing­lan­de fö­re

förs­ta snön (9) 11. Blir ald­rig kokt mo­rot (7) 12. Mins­ka kon­cent­ra­tio­nen (3) 13. Var ätet så ma­je­stä­tet blev

däst vid gäs­ta­bud (7) 14. Nå­got som kom i kom­ra­dio (5) 15. Gum­mi­band som drar ihop sig (7) 16. Ta nu din bes­ka me­di­cin! (5) 17. Hör man en gam­mal uv (3) 18. Så­dan rö­rel­se bör gå runt (11) 20. Är te­o­re­tiskt möj­lig att be­vi­sa (3) 21. Svensk frukt­pro­dukt (3) 23. Ju­ri­dikprak­tik med kri­mi­nellt

kli­en­tel (11) 27. Kan för­e­na två styc­ken (3) 28. Hål­ler sö­der­ki­sar hus i (5) 29. Fi­gu­re­ra­de tom­tar och troll i (7) 31. Smäl­ler högt vid kung­lig hög­tid (5) 33. Har en grun­ka med de­fekt som

ej fun­kar per­fekt (7) 34. En sån grej är nån skoj ploj (3) 35. Jäm­na ut upp- och ner­åt (7) 36. Djur som har ut­strål­ning (9) 37. Be­skri­ver hur dröm­mar blir till (9) 38. Är krö­sus med grus i spar­gris (7)

LOD­RÄTT

1. Är li­vet för en lev­nads­konst­när

som fång­ar da­gen (9) 2. In­te snygg på skön­he­ten (11) 3. Gör man ej en björn­tjänst av (8) 4. Har blod som kom från en arm (6) 5. Sätt att va­ra som kar­lar (8) 6. An­pas­sa så det ska pas­sa som

hand i hands­ke (10) 7. Lätt är mind­re fett ut­brett (8) 8. Full­fjäd­ra­de brev­bä­ra­re (5) 9. Blir jord­gubbssnop­par med

fing­er­top­par (7) 17. Fle­ra vi hör med friskt hu­mör (11) 19. Läs­hung­rig allä­ta­re som stil­lar

sin ap­tit (10) 22. Stel stil i by­rå­kra­tens skri­vel­se (9) 24. Svans­fö­ring (8) 25. He­ter sam­ma som ski­van (8) 26. Hör den sva­ran­de (8) 27. Var tras­hank i fat­tigstu­gan (7) 30. Är be­redd med på­lägg (6) 32. Skri­ver en med dik­taråd­ra (5)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.