LYCKLIGTVIS tap­par jag in­te så myc­ket hår läng­re!

Korsord - - Filmkrysset -

nne är 62 år och har all­tid haft långt, tjockt och vac­kert hår. För en tid se­dan bör­ja­de hon tap­pa mer hår, vil­ket stör­de bå­de hen­ne och hen­nes om­giv­ning. Till slut bad hen­nes man hen­ne att klip­pa hå­ret ef­tersom det var hår över­allt i hu­set; på möb­ler, klä­der och i duschen. Ett tips om kost­till­skot­tet Hair Vo­lu­me för­änd­ra­de si­tu­a­tio­nen.

Som

ung ha­de An­ne många upp­drag som fo­to­mo­dell, myc­ket tack va­re sitt fan­tas­tis­ka långa och blon­da hår.

–Ef­tersom mitt hår all­tid va­rit en så­dan stark del av min per­son­lig­het var det en skräm­man­de käns­la när jag för en tid se­dan bör­ja­de tap­pa allt mer hår, be­rät­tar An­ne. In­te kän­des det kul hel­ler när min man bad mig klip­pa mig för att slip­pa hårstrån som dräll­de över­allt.

An­ne klipp­te hå­ret kor­ta­re i fle­ra om­gång­ar, men det med­för­de ing­en för­bätt­ring.

Läs­te om Hair Vo­lu­me

Jag läs­te om Hair Vo­lu­me i en vec­ko­tid­ning och tänk­te att det in­te ska­dar att pro­va, fort­sät­ter An­ne. I af­fä­ren fick An­ne rå­det att star­ta med en tre­må­na­derskur in­nan hon ut­vär­de­ra­de.

–De för­kla­ra­de för mig att det of­tast först märks en skill­nad på att man in­te fäl­ler li­ka myc­ket och se­dan ef­ter en upp­levs hå­ret tjoc­ka­re.

An­ne för­kla­rar att hon märk­te en för­änd­dring re­dan ef­ter sex vec­kor.

–Nu har jag ätit Hair Vo­lu­me i sex måå­na­der och kän­ner mig stolt över mitt hårår igen. Mi­na loc­kar från ung­do­men fram­träm­trä äder tyd­ligt i det fyl­li­ga­re hårsval­let.

Fri­sö­ren var nöjd

–Min fri­sör no­te­ra­de ock­så skill­na­den ococh h jag be­rät­ta­de na­tur­ligt­vis för hen­ne om Hair Vo­lu­me. Hon ha­de fak­tiskt hört andrandr ra kun­der be­rät­ta om lik­nan­de er­fa­ren­he­ternh he­te er om Hair Vo­lu­me så nu vill hon pro­vaa själv,själv v, av­slu­tar An­ne med ett le­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.