Tänk­te slu­ta med lot­ter­na – vann 500 000 kro­nor

Ag­ne­ta skra­pa­de fram jät­te­vins­ten: ”Trod­de nå­got var fel”

Korsord - - Filmkrysset -

Ag­ne­ta Nord­ström, 67, blev en halv mil­jon kro­nor ri­ka­re – tack va­re Sve­ri­ge­lot­ten. men hon var nä­ra att mis­sa jät­te­vins­ten. – Som tur är hann jag ald­rig sä­ga upp pre­nu­me­ra­tio­nen på lot­ter­na, jag ha­de be­stämt mig för att slu­ta, sä­ger öre­bro­a­ren.

So­nen Mar­tin, verk­sam i Yx­hults IK, över­ta­la­de mam­ma Ag­ne­ta att bör­ja pre­nu­me­re­ra på Bin­go­lot­ter var­je vec­ka som ett ext­ra stöd till för­e­ning­en. Hon vann dock ald­rig nå­got och tänk­te slu­ta – tills lyc­kan log mot hen­ne:

– Jag ha­de två Bin­go­lot­ter och vann två Sve­ri­ge­lot­ter på var­je. Då vän­de hu­mö­ret, sä­ger hon.

För att öka vinst­chan­sen på Sve­ri­ge­lot­ten tog Ag­ne­ta, nu­me­ra pen­sio­ne­rad lä­ra­re, till ett li­tet knep:

– Jag åk­te runt till oli­ka bu­ti­ker och häm­ta­de ut. På förs­ta lot­ten vann jag 100 kro­nor, se­dan häm­ta­de jag ut näs­ta och vann 25 kro­nor.

Den and­ra Bin­go­lot­ten glöm­des kvar på kyl­skåpet. Först när Ag­ne­ta be­höv­de mjöl för att ba­ka en fö­del­se­dags­tår­ta till yngs­te so­nen Erik tog hon med den till af­fä­ren och byt­te in mot Sve­ri­ge­lot­ter. Väl hem­ma skra­pa­de hon – och fick tre sym­bo­ler för hög­vinst: – Jag tog fram för­sto­rings­gla­set men trod­de det var nå­got fel. I själ­va ver­ket ha­de Ag­ne­ta nu chan­sen att vin­na 25 mil­jo­ner kro­nor vid en of­fent­lig drag­ning, med lägs­ta ga­ran­te­ran­de vinst på 100 000 kro­nor.

– Som tur var ha­de jag ena so­nen hem­ma hel­gen ef­ter som hjälp­te mig kol­la upp vad som gäll­de. Så den skra­pa­de lot­ten ba­ra låg där hem­ma? – Ja, det tog väl nå­gon vec­ka in­nan han kom för­bi och hjälp­te mig. Till hög­vinst­drag­ning­en, som ge­nom­för­des i Sve­ri­ge­lot­tens stu­dio i Gö­te­borg, ha­de Ag­ne­ta med sö­ner­na Erik och Mar­tin. Hon fick väl­ja en av hund­ra luc­kor – och vann 500 000 kro­nor. – Det känns jät­teskönt att jag fick li­te peng­ar (skratt). Jag var hy­per­ner­vös och tänk­te att jag sä­kert kom­mer få den lägs­ta vins­ten, jag vil­le verk­li­gen und­vi­ka den luc­kan. Nu vän­tar en re­jäl köks­re­no­ve­ring hem­ma hos Ag­ne­ta. Sö­ner­na ” kom­mer ock­så få en slant” – det som blir över vill hon läg­ga på en re­sa: – Ef­tersom jag är flyg­rädd får det bli en kryss­ning. Hur­tigru­ten är nå­got jag drömt om att gö­ra nå­gon gång! Och pre­nu­me­ra­tio­nen på Bin­go­lot­to är kvar: – Ja, det är vik­tigt att för­e­ning­ar­na får in peng­ar så de har råd att be­dri­va sin verk­sam­het och ge ung­do­mar­na nå­got bra att gö­ra på fri­ti­den.

He­la Sve­ri­ge vin­ner. Ag­ne­ta Nord­ström med sin vinst­check ef­ter drag­ning­en i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.