Åder­bråck

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Åder­bråck or­sa­kas of­ta av en klaffsvikt i de yt­ters­ta blod­kär­len i be­nen och är ett pro­blem som drab­bar bå­da kö­nen. Kvin­nor kan ibland få åder­bråck på blygd­läp­par­na un­der gra­vi­di­te­ten, nå­got som van­ligt­vis till­ba­ka­bil­das ef­ter för­loss­ning­en. På sam­ma sätt kan män få åder­bråck på pung­en, nå­got som drab­bar 10–20 pro­cent. Klaffsvik­ten sit­ter nor­malt i ljums­ken el­ler knä­vec­ket. Åder­bråck är säl­lan far­ligt, men ope­re­ras of­ta bort av este­tis­ka skäl.

Fak­ta om åder­bråck

· Du kan an­vän­da hög­klac­ka­de skor och sit­ta med be­nen i kors ut­an att få åder­bråck.

· 30 pro­cent av al­la över 30 år har åder­bråck.

· Li­ka många män som kvin­nor har åder­bråck.

· Djur som går på al­la fy­ra får in­te åder­bråck.

· Åder­bråck kan le­da till ben­sår.

· Du bör an­vän­da stödstrum­por vid långa flyg­re­sor, även om du har ope­re­rats för åder­bråck.

· 85 pro­cent av al­la över 60 år har åder­nät på be­nen.

· Om du har klå­da och ek­sem på ben/un­der­ben, bör du lå­ta dig un­der­sö­kas för åder­bråck.

· Du be­hö­ver in­te sjuk­skri­vas ef­ter mo­der­na åder­bråcks­be­hand­ling­ar. Käl­la: Åre­knu­te­ek­sper­te­ne SVC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.