Vad är nerv­cel­ler?

Nerv­cel­ler­na är punk­ter i en elekt­risk krets.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Neu­ro­ner – som är ett an­nat ord för nerv­cel­ler – är krop­pens spe­ci­a­li­se­ra­de hjärn­cel­ler. Det finns många oli­ka cel­ler i krop­pen, till ex­em­pel fettceller, njur­cel­ler och kör­tel­cel­ler. En nerv­cell är som en knut­punkt som sam­ar­be­tar med and­ra, när­lig­gan­de nerv­cel­ler och ska­par en elekt­risk och ke­misk ladd­ning. Nerv­cel­ler­na skö­ter sig­nalö­ver­fö­ring­en och ax­o­ner­na, det vill sä­ga ut­lö­par­na som bin­der sam­man nerv­cel­ler­na, fun­ge­rar som långa elekt­ris­ka led­ning­ar som trans­por­te­rar sig­na­ler­na mel­lan nerv­cel­ler­na. Det­ta ska­par en sorts slu­ten krets i krop­pen. Paula Tal­lal, som le­der den neu­ro­lo­gis­ka forsk­ning­en vid Rut­gers Uni­ver­si­ty i USA, för­kla­rar att det är bud­skap från sin­ne­na som får nerv­cel­ler­na att ”tän­das”.

”Ju of­ta­re en grupp nerv­cel­ler sti­mu­le­ras sam­ti­digt, desto tro­li­ga­re är det att de binds sam­man – och desto lät­ta­re blir det för dem att tän­das sam­ti­digt och i ord­ning”, be­rät­tar Paula Tal­lal.

En nerv­cell (ett neu­ron) i hjär­nan kan ak­ti­ve­ras och kopp­la ihop sig med and­ra nerv­cel­ler. Den pro­ces­sen sät­ter igång ak­ti­vi­tet i hjär­nan. Des­sa ke­mis­ka äm­nen, som även kal­las neu­ro­trans­mit­to­rer, över­för sig­na­ler i sy­nap­ser­na mel­lan nerv­cel­ler­na. En...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.