Vå­ra oli­ka hud­fär­ger

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Vad är me­la­nin och hur på­ver­kar det hud­fär­gen?

Det lju­sab­sor­be­ran­de pig­men­tet me­la­nin är ett pro­te­in som ger hu­den dess na­tur­li­ga färg. Hud­fär­gen be­ror på en kom­bi­na­tion av ge­ner med nedärv­da egen­ska­per och mäng­den sol­ljus hu­den ut­sätts för. Det är ock­så me­la­nin som ger fär­gen på hå­ret, ögo­nen och fle­ra av krop­pens or­gan, bland an­nat hjär­nan och in­ne­rö­rat.

Hud­fär­gen be­ror på kon­cent­ra­tio­nen av me­la­nin i hu­den och för­del­ning­en av äm­net i de oli­ka hud­lag­ren. I prin­cip ger mind­re me­la­nin lju­sa­re hud, me­dan mer av pig­men­tet ger mör­ka­re hud. Me­la­nin pro­du­ce­ras av cel­ler som kal­las me­la­no­cy­ter och finns i över­hu­dens un­ders­ta la­ger (ba­sal­cells­lag­ret). De finns i små korn som kal­las me­la­no­so­mer. Al­la män­ni­skor har un­ge­fär li­ka många me­la­no­cy­ter, men hos män­ni­skor med hud med mör­ka­re färg är de mer ak­ti­va.

När hu­den ut­sätts för Uv-strål­ning sti­mu­le­ras pro­duk­tio­nen av me­la­nin. Me­la­no­so­mer­na rör sig ut mot hu­dens skyd­dan­de la­ger med över­hudscel­ler ge­nom me­la­no­cy­ter­nas ut­skott, som kal­las dend­ri­ter. Me­la­ni­net lag­ras se­dan i över­hudscel­ler­nas cell­kär­nor. Där skyd­dar det cel­ler­nas dna mot mu­ta­tio­ner. Över­hudscel­ler ut­gör hu­vud­de­len – un­ge­fär 95 pro­cent – av de ytt­re hud­lag­ren och bil­dar en bar­riär mel­lan krop­pen och om­värl­den. Me­la­nin kan ab­sor­be­ra can­cer­fram­kal­lan­de Uv-strål­ning in­nan den kom­mer in i krop­pens in­re väv­na­der.

Me­la­nin och hud­färg MÖRK LJUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.