Kär­le­kens or­gan

Hjär­tat är din motor. En tur­bo­lad­dad dub­bel­pum­pan­de mus­kel som slår mer än 36 mil­jo­ner gång­er om året.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Om du kny­ter bå­da hän­der­na och sät­ter dem mot varand­ra har du hjär­tats un­ge­fär­li­ga stor­lek. Mo­torn som hål­ler igång ditt liv job­bar oför­trött­ligt och pum­par blod till varen­da cell i krop­pen på mind­re än en mi­nut. Det väger mel­lan 220 och 340 gram – li­te mer om du är man, li­te mind­re om du är kvin­na. Hjär­tats jobb är att pres­sa blo­det ge­nom cir­ku­la­tions­sy­ste­met som för­sör­jer di­na or­gan med livsvik­tigt sy­re och nä­rings­äm­nen.

Hjär­tat räk­nas som en dub­bel­pump på grund av sin dubb­la funk­tion. Först skic­kar den hög­ra hal­van sy­re­fat­tigt blod till lung­or­na. Där av­ger blo­det kol­di­ox­id från krop­pens väv­na­der och tar upp friskt sy­re från in­and­nings­luf­ten. Där­ef­ter förs friskt, sy­re­rikt blod till hjär­tats vänst­ra hal­va. Den­na ”hjär­ta-till-lunga-till-hjär­ta-igen”cyk­el kal­las lung­krets­lop­pet. Hjär­tats vänst­ra si­da pum­par se­dan ut det sy­re­ri­ka blo­det till al­la or­gan i krop­pen ut­om lung­or­na. Hjär­nan, hu­den, musk­ler­na, mjäl­ten – al­la för­sörjs med blod och där­med även med sy­re, tack va­re ditt hjär­ta.

Hjärt­mus­keln be­hö­ver själv sy­re och nä­rings­äm­nen för att fort­sät­ta slå, och får det ge­nom krans­kär­len. Dessvär­re är des­sa vik­ti­ga kärl myc­ket tun­na, mel­lan 1,7 och 2,2 mm i di­a­me­ter. Om de bloc­ke­ras av ko­les­te­rol el­ler and­ra fettav­lag­ring­ar slu­tar hjär­tat fun­ge­ra. Om det hän­der är det då­li­ga ny­he­ter för dig.

Det re­la­tivt enk­la be­grep­pet dub­bel­pump är för­stås täm­li­gen kom­plext i prak­ti­ken. En rad ven­ti­ler re­gle­rar blod­flö­det till hjär­tats fy­ra kam­ma­re. Det­ta ska­par ett till­räck­ligt blod­tryck för att blod­cir­ku­la­tio­nen ska fun­ge­ra och blo­det fö­ras till rätt ve­ner och ar­tä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.