Pac­ka för­sik­tigt!

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Trans­por­ten av ett skör­dat or­gan är kri­tisk – ju ti­di­ga­re ki­rur­gen kan sät­ta in det i mot­ta­ga­ren, desto bätt­re. Så snart blo­det slu­tar flö­da till den skör­da­de väv­na­den bör­jar sy­re­bris­ten ska­da cel­ler­na. Det­ta kal­las ische­mi. Hämt­nings­grup­pen an­vän­der oli­ka me­to­der för att för­länga li­vet på sin dyr­ba­ra last.

I ope­ra­tions­sa­len spo­las nju­ren som ska skör­das först ren från blod med en ex­tra kall och nä­rings­rik lös­ning. När nju­ren har ta­gits ut pla­ce­ras den snabbt i en ste­ril be­hål­la­re med is. Den mest mo­der­na tek­ni­ken är att an­vän­da en kall per­fu­sions­ma­skin i stäl­let för is. Ma­ski­nen pum­par en kyld lös­ning ge­nom nju­ren som för­läng­er dess livs­tid. Hjär­ta och lung­or kan ba­ra över­le­va i om­kring fy­ra tim­mar, men nju­rar kla­rar sig i 24–48 tim­mar. Trans­por­ten av det do­ne­ra­de or­ga­net sker på snab­bast möj­li­ga sätt. Of­ta an­vän­der man bå­de he­li­kop­ter och po­li­seskort.

Al­la des­sa me­to­der för­läng­er ti­den som nju­ren kan för­va­ras, men även när den har ”kopp­lats in” i mot­ta­ga­ren kan det ta någ­ra da­gar in­nan den kan ar­be­ta or­dent­ligt (i syn­ner­het om den kom­mer från en död do­na­tor).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.