Vem kan få en nju­re?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Bland de många tu­sen njur­sju­ka i Sve­ri­ge är det ba­ra en li­ten grupp som får akut njur­svikt. För dem är di­a­lys el­ler njur­trans­plan­ta­tion de en­da al­ter­na­ti­ven. Njurska­dor på grund av diabetes är den van­li­gas­te or­sa­ken till trans­plan­ta­tion. And­ra or­sa­ker kan va­ra ska­dor på grund av högt blod­tryck, kro­nisk ärr­bild­ning på nju­rar­na (kro­nisk py­e­lo­ne­frit) och po­ly­cys­tisk njur­sjuk­dom (den nor­ma­la njur­väv­na­den er­sätts av fle­ra cystor). Det finns även ett stort an­tal mind­re van­li­ga or­sa­ker.

Pa­ti­en­ter­na mås­te väl­jas no­ga på grund av den knap­pa till­gång­en på or­gan. Om pa­ti­en­ten har myc­ket spridd can­cer, svårt förkal­ka­de ar­tä­rer, är al­ko­hol­miss­bru­ka­re el­ler har vis­sa ty­per av svå­ra psy­kis­ka be­svär är ris­ken stor att trans­plant­atio­nen in­te lyc­kas. Där­för pri­o­ri­te­ras nor­malt in­te des­sa pa­ti­ent­grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.