Hy­po­fy­sen

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Hy­po­fy­sen är li­ka stor som en är­ta och är en en­do­krin kör­tel som styrs av hy­po­ta­lamus. Des­sa två om­rå­den i hjär­nan sam­ver­kar och för­med­lar åter­kopp­ling­ar i det en­do­kri­na sy­ste­met för att be­va­ra kon­troll och sta­bi­li­tet i krop­pen.

Hy­po­fy­sen är de­lad i två, fram­lo­ben och bak­lo­ben. Fram­lo­ben ut­sönd­rar till­växt­hor­mo­ner som sti­mu­le­rar ut­veck­ling­en av musk­ler och ben. Den sti­mu­le­rar även ut­veck­ling­en av ägg­blå­sor hos kvin­nor (var­je ägg­blå­sa in­ne­hål­ler ett ägg som så små­ning­om släpps vid ägg­loss­ning­en) i ägg­stoc­kar­na. Hos män sti­mu­le­rar den pro­duk­tio­nen av sper­mi­er.

Bak­lo­ben in­ne­hål­ler va­so­pres­sin och oxy­to­cin som fri­sätts av hy­po­ta­lamus. Va­so­pres­sin re­gle­rar nju­rar­nas för­må­ga att hål­la väts­ka så att du in­te be­hö­ver kis­sa he­la ti­den. Det hö­jer ock­så blod­tryc­ket ge­nom att tryc­ka ihop blod­kär­len i hjär­tat och lung­or­na.

Oxy­to­cin kal­las ibland för kär­leks­hor­mo­net. Det på­ver­kar ut­vidg­ning­en av liv­mo­dern fö­re för­loss­ning­en och sam­man­drag­ning­en ef­teråt. Mjölk­kört­lar­na sti­mu­le­ras av oxy­to­cin när den ny­bliv­na mam­man bör­jar am­ma. Det­ta är vik­tigt för ut­veck­ling­en av den fan­tas­tis­ka mo­ders­käns­la som vis­sa upp­le­ver när de får barn.

En­ligt fors­ka­ren Pre­drag Petro­vic vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Stock­holm är oxy­to­cin även ett an­tistress­hor­mon som gör oss av­slapp­na­de, får oss att kän­na oss tryg­ga med om­giv­ning­en och öpp­na för relationer med and­ra män­ni­skor. Pro­duk­tio­nen av oxy­to­cin sti­mu­le­ras när du sme­ker dig själv el­ler nå­gon an­nan var­samt på hu­den, ger el­ler får en kram el­ler är för­äls­kad.

Hy­po­ta­lamus Nerv­cel­ler­na i hy­po­ta­lamus De här cel­ler­na syn­te­ti­se­rar och skic­kar hor­mo­ner till hy­po­fy­sens bak­lob där de fri­sätts. Por­ta­kärl Hor­mo­ner­na från hy­po­ta­lamus trans­port­eras till hy­po­fy­sens fram­lob ge­nom de här kär­len. Fram­lob Bak­lob

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.