Den ”lä­ser” di­na tan­kar

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Med mag­ne­tisk re­so­nansto­mo­gra­fi (MRT) kan neu­ro­lo­ger­na un­der­sö­ka vil­ka de­lar av hjär­nan som ak­ti­ve­ras vid vå­ra oli­ka tanke­pro­ces­ser. I en van­lig Mrt-ma­skin tving­ar ett starkt mag­net­fält atom­kär­nor­na i krop­pens vat­ten­mo­le­ky­ler att rö­ra sig i takt med varand­ra. När mag­net­fäl­tet slås av åter­går ato­mer­na till si­na nor­ma­la rö­rel­se­möns­ter, sam­ti­digt som ener­gi sänds ut. Ef­tersom oli­ka de­lar av krop­pen in­ne­hål­ler oli­ka mäng­der vat­ten kom­mer mäng­den ener­gi som sänds ut att vi­sa vil­ket slags väv­nad som skan­nas. Sen­so­rer i om­rå­det runt skan­nern re­gi­stre­rar ener­gin som sänds ut och an­vän­der des­sa da­ta för att ta en 3D-bild av krop­pen. Funk­tio­nell MRT byg­ger på sam­ma prin­cip, men kart­läg­ger för­änd­ring­ar av blod­flö­det i hjär­nan. Sy­re­fat­tigt blod re­a­ge­rar på ett an­nat sätt än sy­re­rikt blod på mag­net­fäl­tet. Det be­ty­der att fors­kar­na kan se vil­ka de­lar av hjär­nan som för­bru­kar mest sy­re, och som där­med är mer ak­ti­va, un­der oli­ka tanke­pro­ces­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.