Väx­an­de stam­cell­s­in­du­stri

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Odo­ku­men­te­rad stam­cells­be­hand­ling er­bjuds av pri­vat­kli­ni­ker i fle­ra län­der, ibland även med er­bju­dan­den om lå­ne­fi­nan­sie­ring.

Stam­cells­be­hand­ling har do­ku­men­te­rad ef­fekt mot fle­ra sjuk­do­mar. Men i fle­ra län­der mark­nads­för även mer el­ler mind­re se­ri­ö­sa ak­tö­rer stam­cells­be­hand­ling­ar ut­an ve­ten­skap­ligt do­ku­men­te­rad ef­fekt. Vis­sa av dem är i värs­ta fall dy­ra be­hand­ling­ar med li­ten ef­fekt, som hud­krä­mer med stamceller. And­ra in­ne­bär risk för all­var­li­ga bi­verk­ning­ar.

En rad pri­va­ta kli­ni­ker i många län­der er­bju­der stam­cells­be­hand­ling­ar där de lo­var en kur mot allt från diabetes till au­tism. Mål­in­rik­tad re­klam för be­hand­ling­ar­na fö­re­kom­mer bland an­nat i so­ci­a­la me­di­er. I au­gusti 2016 var­na­de en grupp brit­tis­ka fors­ka­re för att så kal­lad stam­cell­stu­rism till län­der där be­hand­ling med hjälp av stamceller kom­mer att ex­plo­de­ra de när­mas­te åren.

I Dan­mark säl­jer ett pri­vat fö­re­tag re­sor till en kli­nik i Ki­na som er­bju­der stam­cells­be­hand­ling mot mer än 70 oli­ka sjuk­do­mar, allt från Hun­ting­tons sjuk­dom till rygg­märgs­ska­dor. Fö­re­ta­get er­bju­der även lån till kun­der­na för att de ska kun­na fi­nan­si­e­ra bå­de re­sor­na och be­hand­ling­en.

En kli­nik i In­di­en er­bju­der stam­cells­be­hand­ling till pa­ti­en­ter med för­lam­ning­ar, där pa­ti­en­ter­na in­ji­ce­ras med stamceller från ett fem da­gar gam­malt em­bryo di­rekt i blo­det. Stam­cel­ler­na de­lar sig snabbt och har för­må­gan att ut­veck­las till de över 200 oli­ka cell­ty­per vi har i krop­pen. Många var­nar för att det­ta kan va­ra far­ligt ef­tersom em­bry­o­na­la stamceller kan ut­veck­la tu­mö­rer om de in­te får rätt sig­na­ler från krop­pen. Det kan där­för fö­re­lig­ga en risk för att pa­ti­en­ter­na ut­veck­lar can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.