EX­TREM UTMATTNING

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Det kan va­ra far­ligt att le­va med ett för­sva­gat im­mun­för­svar un­der lång tid.

På se­na­re år har det klar­lagts att de som le­ver länge med in­flam­ma­tions­re­ak­tio­ner i krop­pen, till ex­em­pel au­to­im­mu­na sjuk­do­mar som Sjögrens syndrom, lupus, reu­ma­to­id ar­trit, pso­ri­a­sis, Crohns och in­flam­ma­to­ris­ka tarm­s­juk­do­mar (IBD), of­ta även mås­te käm­pa mot ex­trem utmattning.

Fors­ka­re vid Sta­vang­er uni­ver­si­tets­sjuk­hus har ny­li­gen gått ige­nom 28 ve­ten­skap­li­ga stu­di­er av IBD och utmattning. De har upp­täckt att många som är drab­ba­de av tarm­s­juk­do­mar upp­le­ver ex­trem utmattning.

Man har även gjort fram­gångs­ri­ka för­sök med att ge in­flam­ma­tions­däm­pan­de me­del till pa­ti­en­ter med au­to­im­mu­na sjuk­do­mar. Det­ta stö­der fors­kar­nas hy­po­tes om att det är själ­va im­mun­för­sva­ret som ska­par ut­matt­nings­sym­to­men. Men mer forsk­ning krävs in­nan vi för­står om det verk­li­gen fö­re­lig­ger ett så­dant sam­man­hang mel­lan in­flam­ma­tions­re­ak­tio­ner och ex­trem utmattning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.