Piller mot ål­der­dom

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Ett piller mot ål­der­dom lå­ter kanske för bra för att va­ra sant, men fors­kar­na som hål­ler på att ut­veck­la just ett så­dant skul­le nog in­te in­stäm­ma. Två av de bäs­ta kan­di­da­ter­na är ra­pamy­cin och Met­for­min. Vi har länge ve­tat att ett be­grän­sat ka­lo­ri­in­tag le­der till läng­re liv hos möss, och fors­kar­na har nu lyc­kats iden­ti­fi­e­ra spe­ci­fi­ka ge­ner som på­ver­kar ett nät­verk för ana­lys av nä­rings­äm­nen, kal­lat TOR ( tar­get-of-ra­pamy­cin). När cel­ler in­ne­hål­ler myc­ket nä­rings­äm­nen ger det här nät­ver­ket till­växt, men när cel­ler in­ne­hål­ler li­te nä­rings­äm­nen, sä­ger det till cel­len att åter­vin­na si­na eg­na mo­le­ky­ler. Den här bry­ta­ren är livsvik­tig.

Ra­pamy­cin är ett äm­ne som re­dan an­vänds för att trans­plan­ta­tions­pa­ti­en­ters krop­par in­te ska stö­ta bort trans­plan­te­ra­de or­gan. Det sän­ker ak­ti­vi­te­ten i Tor-nät­ver­ket så att cel­ler åter­vinns i hög­re grad. Ra­pamy­cin brom­sar åld­ran­de­pro­ces­sen hos mas­kar, flu­gor och möss, men har än­nu in­te tes­tats på män­ni­skor.

En an­nan ”ål­der­doms­broms” är Met­for­min. Det är ett äm­ne som sän­ker pro­duk­tio­nen av glu­kos i le­vern och ökar glu­kosupp­ta­get från blo­det. Äm­net ges re­dan till di­a­be­te­spa­ti­en­ter. Forsk­ning på mas­kar och möss vi­sar att Met­for­min för­u­tom att mins­ka fö­re­koms­ten av ål­ders­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar hos di­a­be­ti­ker även kan för­länga li­vet. Det är än­nu ovisst om äm­net har ef­fekt på i öv­rigt fris­ka män­ni­skor, och fors­ka­re i USA vän­tar otå­ligt på att få gö­ra kli­nis­ka tes­ter för att ta re­da på det­ta.

”Forsk­ning på mas­kar och möss vi­sar att met­for­min kan för­länga li­vet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.