Fram­ti­dens ål­der­dom

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Idag kon­cen­tre­rar sig åld­ran­de­forsk­ning­en mest på hur vi ska kun­na hål­la män­ni­skor så fris­ka som möj­ligt så länge som möj­ligt. Men vi be­fin­ner oss mitt i en ve­ten­skap­lig re­vo­lu­tion, och ing­en vå­gar för­ut­spå vad vi vet om 100 år. Fors­kar­na har re­dan lyc­kats ut­veck­la bio­nis­ka kropps­de­lar som kan sty­ras av tan­ke­kraft, de kan gö­ra 3D-ut­skrif­ter av de­lar som trans­plan­te­ras in i krop­pen på pa­ti­en­ten och de bör­jar för­stå den enor­ma po­ten­ti­a­len hos stam­cel­ler­na. I fram­ti­den hop­pas fors­kar­na kun­na bry­ta mot bi­o­lo­gins spel­reg­ler och an­vän­da sig av des­sa fram­steg för att män­ni­skan ska kun­na bli ”trans­hu­man” – och få ett grad­vis läng­re, och kanske till och med evigt, liv.

Tan­ken på trans­hu­ma­nism är in­te ny och in­ne­fat­tar tek­nis­ka kropps­de­lar, gen­mo­di­fi­e­ring och klo­ning. Kanske kom­mer du till och med att kun­na över­fö­ra di­na tan­kar till ett usb-min­ne och le­va evigt som ma­skin? Men ty­värr – el­ler som tur är, be­ro­en­de på hur du ser på sa­ken – lig­ger det­ta fort­fa­ran­de långt fram i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.