OLI­KA TY­PER AV NA­NO­TEK­NIK

Vil­ka fö­re­mål kan vi ska­pa ge­nom att ma­ni­pu­le­ra mo­le­ky­ler och ato­mer?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

På sam­ma sätt som mo­le­ky­ler och struk­tu­rer i na­no­stor­lek, är även syn­te­tis­ka na­no­tek­nis­ka en­he­ter en va­ri­e­rad och sam­man­satt grupp. Ge­nom vår kun­skap om hur ato­mer byg­ger upp struk­tu­rer kan vi de­sig­na och mo­del­le­ra oli­ka for­mer med en mängd egen­ska­per. Na­no­tek­nik kan va­ri­e­ra från täm­li­gen enk­la till otro­ligt kom­plexa struk­tu­rer. Vis­sa an­vänds ba­ra som skyd­dan­de em­bal­lage för trans­port av lä­ke­me­del, me­dan and­ra har in­tri­ka­ta me­ka­nis­ka hand­lings­möns­ter som att imi­te­ra ett hjul som ro­te­rar runt en ax­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.