NA­NO­ME­DI­CIN

Så kan na­no­me­di­cin an­vän­das mot sjuk­do­mar och bi­dra till att räd­da liv.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

In­om me­di­ci­nen kan ar­ti­fi­ci­ellt ska­pa­de mo­le­ky­ler, som är li­ka sto­ra som pro­te­i­ner och som kan gli­da ut och in i blodom­lop­pet och i en­skil­da cel­ler, bli otro­ligt an­vänd­ba­ra verk­tyg för att trans­por­te­ra runt lä­ke­me­del till oli­ka de­lar av krop­pen. Na­no­mo­to­rer kan an­vän­das för att le­ve­re­ra nyt­ti­ga mo­le­ky­ler till or­gan där de be­hövs. Va­let av ma­te­ri­al vid kon­struk­tio­nen av des­sa ma­ski­ner bi­drar till att de kan ut­fö­ra si­na upp­gif­ter ef­fek­tivt. Ring­ar av ko­la­to­mer som sam­las i långa, sma­la na­no­rör ger styr­ka och kan an­vän­das som bygg­nads­ställ­ning­ar vid re­pa­ra­tion av ben­väv­nad, me­dan nano­par­tik­lar fyll­da med guld el­ler sil­ver kan an­vän­das för att dö­da can­cer­cel­ler el­ler oöns­ka­de bak­te­ri­er. ”Na­no­mo­to­rer kan an­vän­das för att trans­por­te­ra nyt­ti­ga mo­le­ky­ler till or­gan där de be­hövs.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.