Re­pa­ra­tion av nerv­cel­ler

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Vårt cen­tra­la nerv­sy­stem är fullt av nerv­cel­ler som är or­ga­ni­se­ra­de i ett om­fat­tan­de nät­verk som ef­fek­tivt skic­kar ut in­for­ma­tion och in­struk­tio­ner till he­la krop­pen. Nerv­cel­ler­nas för­må­ga att trans­por­te­ra in­for­ma­tion är be­ro­en­de av de elekt­ris­ka sig­na­ler som sänds längs och mel­lan dem. Om nerv­cel­ler­na ska­das bryts kret­sen och den­na ska­da är of­ta ir­re­pa­ra­bel.

Fors­ka­re tit­tar när­ma­re på kol­na­no­rör för att hit­ta ett sätt att re­pa­re­ra ska­dor­na på. Ge­nom att ska­pa kon­takt mel­lan na­no­rör och nerv­cel­ler kan de ska­pa en bygg­nads­ställ­ning som i sin tur hjäl­per nerv­cel­ler­na att växa och åter­upp­ta kon­tak­ten. I fram­ti­den kan det­ta an­vän­das i ut­veck­ling­en av be­hand­ling­ar för neu­ro­lo­gis­ka sjuk­do­mar, till ex­em­pel Parkin­sons sjuk­dom.

1 Na­no­rör­nät

Na­no­rör pla­ce­rar sig runt nerv­cel­ler­na och bil­dar en bygg­nads­ställ­ning som nerv­cel­ler­na kan växa längs.

2 Nerv­för­bin­del­se

Nerv­cel­ler mås­te va­ra nä­ra varand­ra för att kun­na kom­mu­ni­ce­ra. De skic­kar ke­mis­ka sig­na­ler till varand­ra via mik­ro­sko­pis­ka mel­lan­rum som kal­las sy­nap­ser.

3 Åter­växt

Med hjälp av na­no­rö­ren kan nerv­cel­ler­na växa och åter­e­ta­ble­ra kon­tak­ten med grann­cel­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.