Var­för svet­tas vi?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Svett är en vik­tig kropps­funk­tion och hjäl­per oss att re­gle­ra kropps­tem­pe­ra­tu­ren. Vi svet­tas även av rädsla el­ler stress, men vi vet in­te myc­ket om syf­tet med den ty­pen av svett. Forsk­ning har gjorts som vi­sar att en främ­man­de kroppslukt kan ut­lö­sa en kamp– flykt­re­ak­tion. Det­ta kan va­ra en evo­lu­tions­be­stämd för­svars­me­ka­nism. En myc­ket käns­lig per­son kan där­för bli ängs­lig och tro det är fa­ra å fär­de för att hen omed­ve­tet har re­gi­stre­rat en främ­man­de kroppslukt.

En an­nan stu­die vi­sar att luk­ten av en fa­mil­je­med­lem kan sän­ka stress­ni­vån. Bå­da des­sa re­sul­tat an­ty­der att oli­ka luk­ter kan ut­lö­sa emo­tio­nel­la re­ak­tio­ner i oli­ka si­tu­a­tio­ner.

En an­nan te­o­ri är att svett för med sig fero­mo­ner, nå­got som är van­ligt i djur­ri­ket. Djur an­vän­der de här äm­ne­na vid kom­mu­ni­ka­tion och änd­rar sitt be­te­en­de ef­ter dem, men det är än­nu in­te be­vi­sat att män­ni­skor har dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.