Vad är déjà vu?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Runt 70 pro­cent av oss upp­le­ver déjà vu en el­ler fle­ra gång­er un­der li­vet, men fors­kar­na har in­te nå­gon bra för­kla­ring på var­för det sker. Fe­no­me­net in­ne­bär en käns­la av att man kän­ner igen en si­tu­a­tion, att det­ta har hänt ti­di­ga­re, fast man ald­rig har upp­levt nå­got lik­nan­de. Be­grep­pet déjà vu an­vän­des för förs­ta gång­en av frans­man­nen Emi­le Bo­i­rac och be­ty­der ”re­dan sett”.

Ef­tersom den här käns­lan som re­gel är väl­digt vag och flyk­tig är den myc­ket svår att fors­ka på. Déjà vu är van­li­gast hos unga vux­na, nå­got som får fors­kar­na att miss­tän­ka att upplevelsen kan kopp­las till do­pa­min­ni­vån i hjär­nan. Som re­gel är den hög­re i ål­dern 15–25 år.

Déjà vu in­träf­far all­tid fö­re en viss typ av epi­lep­tis­ka an­fall. Det kan ty­da på att bå­de déjà vu och den här ty­pen av epi­lep­si kan or­sa­kas av att en­skil­da hjärn­cel­ler ”fus­kar” el­ler över­för elekt­ris­ka sig­na­ler god­tyck­ligt. Des­sa sig­na­ler kom­mer att ge en fel­ak­tig käns­la av igen­kän­ning. En an­nan te­o­ri är att kän­da drag – till ex­em­pel en bu­tiks­fa­sad el­ler en bild – kan kän­nas igen på ett un­der­med­ve­tet plan och ge oss käns­lan av att vi har upp­levt det ti­di­ga­re, även om vi är på en helt ny plats.

”Be­grep­pet déjà vu an­vän­des för förs­ta gång­en av frans­man­nen Emi­le Bo­i­rac och be­ty­der ’re­dan sett’.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.