Var­för har vis­sa män­ni­skor fräk­nar?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Nyfiken? -

Fräk­nar är fläc­kar av bru­na el­ler röd­bru­na pig­ment som vi kal­lar me­la­nin. Me­la­nin pro­du­ce­ras av se­pa­ra­ta cel­ler, så kal­la­de me­la­no­cy­ter. De här cel­ler­na sit­ter i det in­ners­ta hud­lag­ret och hos de fles­ta är de jämnt för­de­la­de. Hos vis­sa män­ni­skor finns det dock små an­sam­ling­ar av me­la­no­cy­ter. Den­na va­ri­a­tion är för­mod­li­gen ärft­lig och lig­ger san­no­likt i en gen vid namn MC1R. Den ko­dar nor­malt för ett pro­te­in som får me­la­no­cy­ter­na att ska­pa mörk­brunt me­la­nin. Om den här ge­nen av­vi­ker från det nor­ma­la ska­pas i stäl­let en röd­brun ver­sion av pig­men­tet. Per­so­nen kom­mer då att få ljust el­ler rött hår och of­ta fräk­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.