Bröst­kor­gen hos and­ra djur

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

De bröst­korg, fles­ta rygg­rads­djur men det kan har rö­ra nå­gon sig om form av myc­ket varierande kon­struk­tio­ner. Hun­dar och kat­ter har till ex­em­pel 13 rev­ben i stäl­let för 12, som vi. Pung­djur har i stäl­let fär­re rev­ben, och vis­sa är så små att de ba­ra är någ­ra ben­kno­tor som stic­ker ut från rygg­ra­den. Hos and­ra rygg­rads­djur är va­ri­a­tio­nen oänd­lig. Fåg­lars rev­ben över­lap­par varand­ra med en krok­lik­nan­de form som ger mer styr­ka. Gro­dor har inga rev­ben, me­dan sköld­pad­dor har åt­ta rev­benspar som är en del av de­ras skal. Hos or­mar sträc­ker sig bröst­kor­gen ge­nom näs­tan he­la krop­pen och kan om­fat­ta hund­ra­tals rev­benspar. Trots va­ri­a­tio­nen i ut­se­en­de fyl­ler bröst­kor­gen all­tid sam­ma grund­läg­gan­de funk­tion, som först och främst är att stöd­ja och skyd­da res­ten av krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.