Vad be­står musk­ler­na av?

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Musk­ler­na be­står av fle­ra cy­lin­der­for­ma­de fib­rer som ska­par rö­rel­se i le­der­na och krop­pen ge­nom att dra ihop sig och slapp­na av. Mus­kel­cel­ler­na lig­ger jäm­si­des med varand­ra i bun­tar, och var­je bunt täcks av ett skikt som kal­las pe­rimy­si­um. Bunt­ar­na är är ihop­kopp­la­de med varand­ra och om­ges av ett tunt bind­vävs­ höl­je, epimy­si­um. He­la struk­tu­ren är en mus­kel.

Blod­kärl och ner­ver pas­se­rar ge­nom bind­vä­ven för att för­sör­ja musk­ler­na med ener­gi och över­fö­ra sig­na­ler från musk­ler­na till hjär­nan. Musk­ler som bi­ceps och tri­ceps är fäs­ta vid ske­let­tet med se­nor, så att musk­ler­na kan rö­ra krop­pen som vi vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.